Απόδοση ΦΠΑ

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της απόδοσης ΦΠΑ κατά περίοδο ή συνολικά για κάποιες περιόδους. Για την περίοδο που θα καθορίσετε, για κάθε λογαριασμό Εσόδων – Εξόδων προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, ανά κατηγορία ΦΠΑ η καθαρή αξία και η αξία ΦΠΑ και η συνολική καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ.

.

Επόμενο

Έντυπα