Τιμές κατά υπηρεσία

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δηλώσετε ειδική τιμολογιακή πολιτική πελατών με βάση τις υπηρεσίες.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

 Υπηρεσία: Εισάγετε τον κωδικό της υπηρεσίας. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και το πεδίο που αναφέρεται στην περιγραφή της υπηρεσίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό της υπηρεσίας εισάγετε την περιγραφή της.
 Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη. Ταυτόχρονα συμπληρώνεται και το πεδίο που αναφέρεται στην επωνυμία του πελάτη. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη εισάγετε την επωνυμία του.
 Ενεργό: Από προεπιλογή η τιμή του πεδίου είναι «ΝΑΙ» και δηλώνει την ενεργοποίηση της τιμολογιακής πολιτικής. Για την απενεργοποίηση της επιλέξτε το πεδίο για να μεταβάλλετε την τιμή του πεδίου σε «ΟΧΙ».
 Έναρξη: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Λήξη: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Διάρκεια: Το πεδίο υπολογίζει αυτόματα την χρονική διάρκεια ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής σε ημέρες, ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης και λήξης που δηλώσατε στα προηγούμενα πεδία.
 Ελάχιστη ποσότητα: Ορίστε την ελάχιστη ποσότητα της υπηρεσίας για την οποία θα ισχύει η συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
 Νόμισμα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το νόμισμα συναλλαγής του πελάτη.
 Τιμή: Ορίστε την ισχύουσα τιμή της υπηρεσίας για τον συγκεκριμένο πελάτη.
 Μείωση τιμής: Εναλλακτικά αντί να ορίσετε την τιμή της υπηρεσίας, μπορείτε να ορίσετε το ποσό μείωσης από την τιμή της υπηρεσίας.
 Έκπτωση: Ορίστε το ποσοστό έκπτωσης της υπηρεσίας για τον συγκεκριμένο πελάτη.
 Έκπτωση 2: Ορίστε το δεύτερο ποσοστό έκπτωσης της υπηρεσίας για τον συγκεκριμένο πελάτη.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική του πελάτη.
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την καταχώρηση της εγγραφής με την τρέχουσα ημερομηνία.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα μετά από κάθε μεταβολή της εγγραφής με την τρέχουσα ημερομηνία.

Επιλέξτε «Καταχώρηση» για την ολοκλήρωση της εργασίας σας.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία πελάτη[F3]
 Στοιχεία γραμμής [F4]
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση

.

.