Ετικέτες ειδών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση ετικετών των ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\11.png

.

 Επιλογή σχεδιασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχετικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει δημιουργεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες).
 Πλήθος ετικετών: Ορίστε την επιλογή που θα καθορίσει το πλήθος εκτύπωσης ετικετών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (δοτό, ποσότητα, ποσότητα 2).
 Πλήθος: Αν στο προηγούμενο πεδίο έχετε επιλέξει «Δοτό», ορίστε το πλήθος των ετικετών. Αν έχετε επιλέξει «Ποσότητα» ή «Ποσότητα 2» το πλήθος των ετικετών ορίζεται αντίστοιχα από το υπόλοιπο του είδους στην κύρια ή δευτερεύουσα μονάδα μέτρησης του.
 Επιλογή θέσης πρώτης ετικέτας: Ορίστε την θέση της πρώτης ετικέτας.
 Αναλυτική επιλογή ειδών: Καθορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των ειδών. Αν δηλώσετε να μην γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Εκτύπωση». Σε αυτή την περίπτωση θα εκτυπωθούν ετικέτες για όλα τα είδη.

Αν δηλώσετε να γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Επόμενο». Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να καθορίστε τα είδη για τα οποία θα εκτυπωθούν ετικέτες και επιλέξτε πάλι «Επόμενο». Η εφαρμογή εμφανίζει τα σχετικά είδη. Με [Space] επιλέγετε ή αποεπιλέγετε τα είδη, για τα οποία θα εκτυπωθούν ετικέτες και ανάλογα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η στήλη «Εκτελ.». Για μεταβολή του πλήθους των ετικετών ανά είδος επιλέξτε [F2]. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτύπωση» Το εικονίδιο που υπάρχει δίπλα στο πεδίο «Εκτύπωση» σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον κανάλι εκτύπωσης.

 Εκτυπωτής: Ορίζετε τον εκτυπωτή που θα αποστέλλονται οι ετικέτες. Ο εκτυπωτής αποθηκεύεται ανά χρήστη και προτείνεται την επόμενη φορά.

.

Στην τελευταία σελίδα η επιλογή «Επανάληψη» δίνει την δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας από την αρχή.

.

Επόμενο

Barcodes