Κινήσεις ανά υποκατάστημα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των κινήσεων των πελατών ανά υποκατάστημα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι:

 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη
 ο κωδικός και η περιγραφή του υποκαταστήματος και
 οι κινήσεις ανά υποκατάστημα.

.