Πωληθέντα πάγια

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των πωληθέντων παγίων, αυτών που το υπόλοιπο τους είναι μηδέν. Για κάθε πάγιο προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η ποσότητα ένταξης,
 η αξία ένταξης,
 η ημερομηνία τελευταίας μείωσης,
 η αξία πωλήσεων,
 οι αξίες αποσβέσεων (λογιστική, φορολογική, στατιστική),
 το κέρδος (λογιστικό, φορολογικό, στατιστικό) και
 η ζημιά (λογιστική, φορολογική, στατιστική).

.