Διαχείριση πόντων

Διαχείριση πόντων

Η διαχείριση των πόντων που συγκεντρώνει ο πελάτης βασίζεται σε μια σειρά πεδίων, πινάκων και εργασιών.

.

Πεδία

Στα «Στοιχεία ειδών», στο κύκλωμα «Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα», στην δεύτερη σελίδα, στο πεδίο «Διαχείριση πόντων» καθορίζετε με ποιον τρόπο το είδος θα συμμετέχει στην συγκέντρωση πόντων, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω τιμές:

 Εξαίρεση βάσει ειδών: Το είδος συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει αξίας και όχι στο υπολογισμό βάσει είδους.
 Βάσει ειδών και αξίας: Το είδος συμμετέχει στον υπολογισμό πόντων και βάσει αξίας και βάσει είδους.
 Εξαιρείται βάσει αξίας: Το είδος συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει είδους και όχι στον υπολογισμό βάσει αξίας.

.

.

Στα «Στοιχεία υπηρεσιών», στο κύκλωμα «Διαθέσιμοι πόροι – Υπηρεσίες/Δαπάνες», στην πρώτη σελίδα, στο πεδίο «Διαχείριση πόντων» καθορίζετε με ποιον τρόπο η υπηρεσία θα συμμετέχει στην συγκέντρωση πόντων, επιλέγοντας μία από τις παρακάτω τιμές:

 Εξαίρεση βάσει υπηρεσιών: Η υπηρεσία συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει αξίας και όχι στο υπολογισμό βάσει υπηρεσίας.
 Βάσει υπηρεσιών και αξίας: Η υπηρεσία συμμετέχει στον υπολογισμό πόντων και βάσει αξίας και βάσει υπηρεσίας.
 Εξαιρείται βάσει αξίας: Η υπηρεσία συμμετέχει μόνο στον υπολογισμό πόντων βάσει υπηρεσίας και όχι στον υπολογισμό βάσει αξίας.

.

.

Στα «Στοιχεία πελατών», στο κύκλωμα «Συναλλασσόμενοι – Πελάτες», στην τρίτη σελίδα, καθορίζεται τον τρόπο διαχείρισης πόντων του πελάτη συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία.

.

 Ενεργή: Σε περίπτωση που ο πελάτης σας συμμετέχει στο σύστημα συγκέντρωσης πόντων επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «ΝΑΙ».
 Συντελεστής: Συμπληρώστε τον συντελεστή υπολογισμού πόντων του πελάτη.
 Τρόπος εξαργύρωσης: Εισάγετε τον τρόπο εξαργύρωσης πόντων που συγκεντρώνει ο πελάτης, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (έκπτωση ή δώρο ή δώρο/έκπτωση). Η επιλογή «Default» αναφέρεται στον καθορισμό του πεδίου όπως αυτός έχει γίνει στην σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργία της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων).
 Υπόλοιπο πόντων: Το πεδίο αναφέρεται στο σύνολο των πόντων του πελάτη και ενημερώνεται αυτόματα από σχετικές κινήσεις (παραστατικά πώλησης, ακυρωτικά και πιστωτικά) του πελάτη.

.

.

Πίνακες

Μέσω της εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων) συμπληρώνεται τους πίνακες που αφορούν την διαχείριση των πόντων.

.

 Κλίμακα αξιών παραστατικών

Μέσω της εργασίας μπορείτε να δημιούργησε την κλίμακα μετατροπής του πληρωτέου ποσού ενός παραστατικού πώλησης σε πόντους για τον πελάτη. Η μετατροπή πραγματοποιείται με την προϋπόθεση πως είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

Για κάθε κατηγορία ορίστε το όριο της αξία του παραστατικού και τους αντίστοιχους κερδισμένους πόντους του πελάτη.

.

.

 Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε την κλίμακα εξαργύρωσης των πόντων ενός πελάτη σε αξία έκπτωσης. Η εξαργύρωση πραγματοποιείτε στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

Για κάθε κατηγορία ορίστε το όριο των πόντων και την αντίστοιχη αξία έκπτωσης.

.

.

 Είδη εξαργύρωσης πόντων

Μέσω της εργασίας έχετε την δυνατότητα να ορίσετε την λίστα των ειδών που επιλέγονται ως δώρα κατά την διαδικασία εξαργύρωσης πόντων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση».

.

Για κάθε είδος δηλώστε τον κωδικό του , την ποσότητα και τους πόντους που εξαργυρώνει.

.

.

Παραστατικά πώλησης

Για να συμμετέχουν τα παραστατικά πώλησης στην συγκέντρωση και εξαργύρωση πόντων θα πρέπει οι σχετικοί παράμετροι των πωλήσεων στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Πωλήσεις) να είναι καθορισμένοι.

.

 Υπολογισμός πόντων: Καθορίστε τον τρόπο (βάσει ειδών/υπηρεσιών ή βάσει αξίας ή βάσει ειδών/υπηρεσιών και αξίας ) που θα υπολογίζονται οι πόντοι.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει ειδών/υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα είδη/υπηρεσίες που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή «Βάσει ειδών/ υπηρεσιών και αξίας» ή «Εξαιρείται βάσει αξίας», στα σταθερά στοιχεία τους και καθορισμένους τους πόντους ανά ποσότητα. Οι πόντοι υπολογίζονται ως εξής: ποσότητα είδους επί πόντοι ανά ποσότητα.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει αξίας λαμβάνεται υπόψη η καθαρή αξία του παραστατικού για παραστατικά χονδρικής και η τελική αξία (με το ΦΠΑ) για παραστατικά λιανικής. Αν έχει καθοριστεί ο υπολογισμός να γίνεται βάσει συντελεστή οι πόντοι υπολογίζονται ως εξής: καθαρή αξία ή τελική αξία ανάλογα το παραστατικό x συντελεστή παραμέτρων x συντελεστή πελάτη. Ενώ αν έχει καθοριστεί ο υπολογισμός να γίνεται βάσει κλίμακας οι πόντοι προκύπτουν από την εφαρμογή της κλίμακας αξιών, όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων – Κλίμακα αξιών παραστατικών), επί τον συντελεστή του πελάτη.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει ειδών/υπηρεσιών και αξίας τότε εφαρμόζονται και οι δύο τρόποι υπολογισμού.

 Τύπος υπολογισμού: Καθορίστε τον τύπο υπολογισμού των πόντων (βάσει συντελεστή ή κλίμακας).
 Συντελεστής: Ορίστε τον συντελεστή υπολογισμού, αν έχετε επιλέξει την τιμή «Βάσει συντελεστή» στο προηγούμενο πεδίο.
 Έλεγχος τρόπου πληρωμής: Ορίστε αν θα ελέγχεται ή όχι ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού.
 Τρόποι πληρωμής: Ορίστε ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής που θα επιτρέπουν τον υπολογισμό πόντων στα παραστατικά, σε περίπτωση που έχετε δηλώσει να γίνεται έλεγχος στον τρόπο πληρωμής.
 Υπολογισμός πόντων σε πελάτη λιανικής: Καθορίστε αν ο υπολογισμός των πόντων θα αφορά ή όχι τον γενικό πελάτη λιανικής.

.

.

 Υπολογισμός εξαργύρωσης: Καθορίστε με ποιον τρόπο (βάσει συντελεστή ή κλίμακας) θα γίνεται ο υπολογισμός εξαργύρωσης των πόντων.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει συντελεστή λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο πόντων του πελάτη το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή εξαργύρωσης και προκύπτει η αξία εξαργύρωσης των πόντων.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάσει κλίμακας λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα εξαργύρωσης πόντων που έχει δημιουργηθεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων).

 Συντελεστής εξαργύρωσης: Καθορίστε τον συντελεστή εξαργύρωσης των πόντων, αν έχετε επιλέξει την τιμή «Βάσει συντελεστή» στο προηγούμενο πεδίο.
 Τρόπος εξαργύρωσης: Επιλέξτε τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων (έκπτωση ή δώρο ή έκπτωση/δώρο). Ο τρόπος εξαργύρωσης που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του πελάτη υπερτερεί του παρόντος. Η οθόνη που αναφέρεται στις επιλογές εξαργύρωσης πόντων εμφανίζεται μετά την καταχώρηση του παραστατικού.

.

.

Όταν η εξαργύρωση γίνεται με «Έκπτωση» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε έκπτωση που εφαρμόζεται στη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού για τα παραστατικά χονδρικής ενώ για τα παραστατικά λιανικής στην τελική αξία (με ΦΠΑ) . Το πεδίο «Έκπτωση» συμπληρώνεται με την αξία εξαργύρωσης πόντων και το πεδίο «Έκπτωση %» με το ποσοστό της αξίας εξαργύρωσης πόντων προς τη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού.

Όταν η εξαργύρωση γίνεται με «Δώρο» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε δώρο (ή δώρα), δηλαδή είδη που προστίθενται στο παραστατικό με έκπτωση 100%. Τα είδη που συμμετέχουν στην εξαργύρωση πόντων σαν δώρα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων – Είδη εξαργύρωσης).

 Εξαργύρωση σε παραστατικό μικρότερης αξίας: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι η εξαργύρωση των πόντων σε παραστατικά μικρότερης αξίας από την έκπτωση που προκύπτει.
 Εξαργύρωση στο επόμενο παραστατικό: Ορίστε αν η εξαργύρωση των πόντων θα γίνεται ή όχι σε επόμενο παραστατικό. Η επιλογή αναφέρεται στους κερδισμένους πόντους του τρέχοντος παραστατικού.

.

Στην έμμεση εργασία «Στοιχεία πόντων» των παραστατικών πώλησης προβάλλεται πίνακας με τους πόντους του παραστατικού και τους διαθέσιμους πόντους του πελάτη.

.

.

.

Προηγούμενο

Φυτοφάρμακα