Υπόλοιπα

 

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των υπολοίπων των λογαριασμών. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε λογαριασμό αφορούν:

 τον κωδικό
 την περιγραφή
 την λογιστική κατηγορία (πληροφόρησης, ενεργητικού, παθητικού κτλ.)
 το είδος του λογαριασμού (γενικός, ειδικός, ταμείου κτλ)
 το χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο και

το γενικό υπόλοιπο.