Τζίρος ανά υποκατάστημα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των υποκαταστημάτων των πελατών. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι:

 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη,
 ο κωδικός, η περιγραφή και η διεύθυνση των υποκαταστημάτων,
 αν τα υποκαταστήματα είναι ενεργά ή όχι και
 ο τζίρος των υποκαταστημάτων.

.