Εφαρμογή λογιστικών κατηγοριών

Κατά τον καθορισμό της λογιστικής κατηγορίας στα στοιχεία των αποθέματα, των υπηρεσιών και των παγίων συμπληρώνονται στα σταθερά στοιχεία τους, τα πεδία που σχετίζονται με τα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας. Αν υπάρξει μεταβολή στα στοιχεία μίας λογιστικής κατηγορίας για να ενημερωθούν τα αντίστοιχα πεδία των αποθεμάτων, υπηρεσιών και παγίων χρησιμοποιείτε την συγκεκριμένη εργασία.

.