Συσκευασίες

Δημιουργήστε τον πίνακα των συσκευασιών των ειδών για διευκόλυνση στον υπολογισμό των ποσοτήτων κατά την καταχώρηση παραστατικών πώλησης και αγοράς.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις συσκευασιών κιβωτίων διαφορετικής περιεκτικότητας σε τεμάχια. Σε περιπτώσεις προκαθορισμένων συνδυασμών ποσοτήτων κατά Χρώμα και Μέγεθος (σορτιμέντα), για είδη με διαχείριση σε Χ/Μ. Και τέλος, σε περιπτώσεις αγροτικών προϊόντων για τον υπολογισμό του καθαρού από το μικτό βάρους, αφαιρώντας το βάρος της ποσότητας της συσκευασίας.

Για νέα εγγραφή επιλέγετε το εικονίδιο

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\11.png

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της συσκευασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της συσκευασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Σύμβολο: Εισάγετε το σύμβολο της συσκευασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Ενεργή: Ορίζετε αν η συσκευασία είναι ενεργή ή όχι.
 Δεκαδικά: Ορίζετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που αφορούν την ποσότητα της συσκευασίας.
 Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του είδους που συνδέεται με την συγκεκριμένη συσκευασία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική μόνο όταν το είδος έχει διαχείριση σε Χ/Μ. Σ’ αυτή την περίπτωση εμφανίζεται και δεύτερη καρτέλα «Χ/Μ» όπου αναλύεται την ποσότητα που περιλαμβάνει η συσκευασία ανά χρώμα / μέγεθος (σορτιμέντο).
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του είδους μπορείτε να το αναζητήσετε με την περιγραφή του.
 Τρόπος ενημέρωσης: Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα ενημερωθεί / υπολογιστεί η τιμή του επόμενου πεδίου «Ενημερώνει». Αν το είδος που θα επιλεχθεί έχει διαχείριση σε Χ/Μ, το πεδίο «παίρνει» τιμή «Ποσ. Συσκ/σίας * Σχέση» και δεν μπορεί να αλλάξει.
 Ενημερώνει: Καθορίστε ποιο πεδίο θα επηρεαστεί από την ποσότητα συσκευασίας. Αν το είδος που θα επιλεχθεί έχει διαχείριση σε Χ/Μ ή η τιμή του προηγούμενου πεδίου είναι «Καθαρό βάρος», τότε το πεδίο «παίρνει» την τιμή «Ποσότητα» και δεν μπορεί να αλλάξει.
 Σχέση/Βάρος: Καθορίστε τον συντελεστή μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς με βάση τον τρόπο ενημέρωσης που έχετε επιλέξει, για να προκύψει το αποτέλεσμα που θα ενημερώσει το σχετικό πεδίο, που έχει δηλωθεί ως τιμή του πεδίου «Ενημερώνει». Αν το είδος έχει διαχείριση σε Χ/Μ το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο, καθώς η συνολική ποσότητα του είδους είναι το γινόμενο της ποσότητας συσκευασίας επί των ποσοτήτων που υπάρχει στην καρτέλα «Χ/Μ».
 Μεταβολή Σχέσης/Βάρους: Ορίζετε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή του συντελεστή κατά την καταχώριση των παραστατικών πώλησης / αγοράς. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο αν το είδος έχει διαχείριση σε Χ/Μ.
 Προτεινόμενη ποσότητα πώλησης: Εισάγετε την ποσότητα συσκευασίας που θα προτείνεται στα παραστατικά πώλησης.
 Προτεινόμενη ποσότητα αγοράς: Εισάγετε την ποσότητα συσκευασίας που θα προτείνεται στα παραστατικά αγοράς.

Για καταχώρηση της εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\22.png ή «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση». Για ακύρωση μιας εγγραφής επιλέγετε την αντίστοιχη επιλογή, ενώ για διαγραφή το εικονίδιο . Για προβολή των στοιχείων μια εγγραφής επιλέγετε «Στοιχεία».

.

Προηγούμενο

Μονάδες μέτρησης