Ετικέτες

Προμηθευτών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση ετικετών των προμηθευτών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

 Επιλογή σχεδιασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχετικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει δημιουργεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες).
 Πλήθος: Ορίστε το πλήθος των ετικετών.
 Επιλογή θέσης πρώτης ετικέτας: Ορίστε την θέση της πρώτης ετικέτας.
 Αναλυτική επιλογή προμηθευτών: Καθορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των προμηθευτών. Αν δηλώσετε να μην γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Εκτύπωση». Σε αυτή την περίπτωση θα εκτυπωθούν ετικέτες για όλους τους προμηθευτές. Αν δηλώσετε να γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Επόμενο». Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να καθορίστε τους προμηθευτές για τους οποίους θα εκτυπωθούν ετικέτες και επιλέξτε πάλι «Επόμενο». Η εφαρμογή εμφανίζει τους σχετικούς προμηθευτές. Με το πλήκτρο [Space] επιλέγετε και αποεπιλέγετε τους προμηθευτές, για τους οποίους θα εκτυπωθούν ετικέτες και ανάλογα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η στήλη «Εκτελ.». Για μεταβολή του πλήθους των ετικετών ανά προμηθευτή επιλέξτε [F2]. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτύπωση». Το εικονίδιο που υπάρχει το κάτω δεξί μέρος του παραθύρου σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον κανάλι εκτύπωσης.
 Εκτυπωτής: Ορίζετε τον εκτυπωτή που θα αποστέλλονται οι ετικέτες προμηθευτών. Ο εκτυπωτής αποθηκεύεται ανά χρήστη και προτείνεται την επόμενη φορά.  

.

Κινήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση ετικετών των κινήσεων των προμηθευτών μέσω των παραστατικών αγοράς.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\222.png

.

 Επιλογή σχεδιασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχετικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει δημιουργεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες).
 Πλήθος: Ορίστε το πλήθος των ετικετών.
 Επιλογή θέσης πρώτης ετικέτας: Ορίστε την θέση της πρώτης ετικέτας.
 Αναλυτική επιλογή κινήσεων προμηθευτών: Καθορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των κινήσεων. Αν δηλώσετε να μην γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Εκτύπωση». Σε αυτή την περίπτωση θα εκτυπωθούν ετικέτες για όλες τις κινήσεις.

Αν δηλώσετε να γίνει αναλυτική επιλογή συνεχίστε επιλέγοντας «Επόμενο». Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να καθορίστε τις κινήσεις για τις οποίες θα εκτυπωθούν ετικέτες και επιλέξτε πάλι «Επόμενο». Η εφαρμογή εμφανίζει λίστα με τις σχετικές κινήσεις. Με το πλήκτρο [Space] επιλέγετε και αποεπιλέγετε τις κινήσεις, για τις οποίες θα εκτυπωθούν ετικέτες και ανάλογα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η στήλη «Εκτελ.». Για μεταβολή του πλήθους των ετικετών ανά είδος επιλέξτε [F2]. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτύπωση». Το εικονίδιο που υπάρχει το κάτω δεξί μέρος του παραθύρου σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον κανάλι εκτύπωσης.

 Εκτυπωτής: Ορίζετε τον εκτυπωτή που θα αποστέλλονται οι ετικέτες. Ο εκτυπωτής αποθηκεύεται ανά χρήστη και προτείνεται την επόμενη φορά.

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο

Επόμενο

Ισοζύγιο