Υπολογισμός τόκων

Η εργασία υπολογίζει αυτόματα τους τόκους καθυστέρησης εξόφλησης των αξιογράφων.

Αρχικά συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

 Τύπος αξιογράφων: Επιλέξτε τον τύπο του αξιογράφου (εισπρακτέο ή πληρωτέο)
 Ημερομηνία υπολογισμού: Εισάγετε την ημερομηνία υπολογισμού των τόκων. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία μπορείτε όμως να την αλλάξατε.
 Επιτόκιο / Ημέρες χάριτος: Επιλέξτε αν ο υπολογισμός θα γίνει βάση του τύπου του αξιογράφου που έχετε επιλέξει ή θα δοθεί από τον χρήστη. Στην εργασία (Πίνακες – Αξιόγραφα – Είδη αξογράφων) ορίζετε το επιτόκιο και τις μέρες χάριτος ανά τύπο αξιογράφου.
 Επιτόκιο: Αν στο προηγούμενο πεδίο έχετε επιλέξει «Δοτό» εισάγετε το ποσοστό του επιτοκίου.
 Ημέρες χάριτος: Αν στο πεδίο «Επιτόκιο / Ημέρες χάριτος» έχετε επιλέξει «Δοτό» εισάγετε τον αριθμό των ημερών χάριτος.
 Μόνο τα εξοφλημένα: Καθορίστε αν στην εργασία θα συμπεριληφθούν και τα εξοφλημένα αξιόγραφα.

Επιλέξτε «Επόμενο» και με την χρήστη των φίλτρων αναζήτησης ορίστε το εύρος των αξιογράφων για τα οποία θα υπολογιστούν οι τόκοι. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

.

Σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων θα πρέπει να σημειωθούν τα παρκάτω:

 Οι τόκοι υπολογίζονται επί του υπολοίπου του αξιογράφου.
 Ο υπολογισμός των τόκων αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του αξιογράφου ή από την επομένη της «Ημερομηνίας λήξης» συν τις «Ημέρες χάριτος» μέχρι την τελική ημερομηνία υπολογισμού.

.