Σύγκριση χρήσεων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των συγκριθέντων μεγεθών μεταξύ της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για την περίοδο και το οικονομικό μέγεθος που ορίσατε, για κάθε επιλεγμένο πωλητή, παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και το ονοματεπώνυμο
 τα περιοδικά μεγέθη της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, η μεταξύ τους διαφορά και την ποσοστιαία απόκλισης τους και
 τα προοδευτικά μεγέθη της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, η μεταξύ τους διαφορά και την ποσοστιαία απόκλιση τους.

.