Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων. Για κάθε λογαριασμό εμφανίζονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή και
 η μηνιαία και συνολική τιμή του μεγέθους μέτρησης που επιλέξατε (καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ, φορολογική βάση ή φορολογική διαφορά).

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.