Κατάσταση προδιαγραφών

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των προδιαγραφών παραγωγής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε προδιαγραφή προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 αν είναι κύρια,
 ο κωδικός, η περιγραφή, το χρώμα και η ποσότητα του παραγόμενου,
 ο κωδικός και η περιγραφή της φάσης,
 η παρατήρηση,
 τα στοιχεία των παραγόμενων ειδών (κωδικός, περιγραφή, αν είναι κυρίως παραγόμενο, χρώμα, μονάδα μέτρησης, ποσότητα και συντελεστής παραγωγής),
 τα στοιχεία των αναλούμενων ειδών (κωδικός, περιγραφή, χρώμα, μέγεθος, μονάδα μέτρησης, ποσότητα και ποσοστό φύρας) και
 η επεξεργασία.

.

Για την προβολή ή όχι της ανάλυσης παραγόμενων, επεξεργασιών και κοστολογικών στοιχείων υπάρχει η αντίστοιχη επιλογή. Ο κωδικός των παραστατικών παραγωγής και των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Προηγούμενο

Κατάσταση ελέγχου

Επόμενο

Ημερολόγιο