Στατιστική κατά περίοδο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των υπηρεσιών κατά περίοδο. Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της υπηρεσίας, το μέγεθος μέτρησης, το υποκατάστημα και θα συμπεριλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στην χρήση.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε υπηρεσία προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης και
 η μηνιαία τιμή του μεγέθους μέτρησης που επιλέξατε.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Σύγκριση χρήσεων