Αλλαγή τιμών κατά πελάτη

Χρησιμοποιήστε την συγκεκριμένη εργασία για την μαζική αλλαγή τιμών σε είδη κατά πελάτη.

Αρχικά ορίζετε το εύρος των πελατών, στην συνέχεια την ημερομηνία έναρξης και λήξης της τιμολογιακής πολιτικής που θα καθορίσετε και το εύρος των ειδών. Έπειτα ορίστε τον τρόπο αλλαγής τιμών, «Δοτό ποσοστό» ή «Σταθερό ποσό» και αν η αλλαγή αυτή θα φέρει «Αντικατάσταση» ή «Προσαύξηση» των τιμών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Σε περίπτωση που επιλέξτε «Προσαύξηση» είτε με «Δοτό ποσοστό» είτε με «Σταθερό ποσό» συμπληρώστε αντίστοιχα με ποσοστό (%) ή ποσό τα ακόλουθα πεδία:

 Υπολογισμός νέας τιμής: Εισάγετε το ποσό ή το ποσοστό βάσει του οποίου θα γίνει η αλλαγή στην τιμή.
 Στρογγυλοποίηση βάση πίνακα: Ενεργοποιήστε την επιλογή αν επιθυμείτε στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάσει τον σχετικό πίνακα, όπως ορίζεται στην εργασία (Πίνακες – Γενικές – Στρογγυλοποιήσεις).
 Έκπτωση: Εισάγετε το ποσό ή το ποσοστό της έκπτωσης των ειδών.
 Έκπτωση 2: Εισάγετε το ποσό ή το ποσοστό της δεύτερης έκπτωσης των ειδών.
 Ημερομηνία έναρξης: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Ημερομηνία λήξης: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Ελάχιστη ποσότητα: Εισάγετε την ελάχιστη ποσότητα είδους που συνδέεται με την συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική του είδος.

Για να ολοκληρωθεί η εργασία πατήστε «Εκτέλεση».

.

Σε περίπτωση που επιλέξτε «Αντικατάσταση» με «Δοτό ποσοστό» δηλώστε αν επιθυμείτε να δημιουργηθούν νέοι σύνδεσμοι μεταξύ των πελατών και των ειδών που επιλέξατε, ενεργοποιώντας την σχετική επιλογή και συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:

 Στρογγυλοποίηση βάσει πίνακα: Ενεργοποιήστε την επιλογή αν επιθυμείτε στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάσει τον σχετικό πίνακα όπως ορίζεται στην εργασία (Πίνακες – Γενικές – Στρογγυλοποιήσεις).
 Έκπτωση: Εισάγετε το ποσοστό της έκπτωσης.
 Έκπτωση 2: Εισάγετε το ποσοστό της δεύτερης έκπτωσης.
 Ημερομηνία έναρξης: Εισάγετε ην ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Ημερομηνία λήξης: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Ελάχιστη ποσότητα: Εισάγετε την ελάχιστη ποσότητα βάσει της οποίας θα ισχύει η τιμολογιακή πολιτική.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για την συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική του είδους.

Τέλος πατήστε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία.

.

Σε περίπτωση που επιλέξτε «Αντικατάσταση» με «Σταθερό ποσό» δηλώστε αν επιθυμείτε να δημιουργηθούν νέοι σύνδεσμοι μεταξύ των πελατών και των ειδών που επιλέξατε, ενεργοποιώντας την σχετική επιλογή και συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία:

 Υπολογισμός νέας τιμής: Εισάγετε την νέα τιμή του είδους.
 Στρογγυλοποίηση βάσει πίνακα: Ενεργοποιήστε την επιλογή αν επιθυμείτε στρογγυλοποίηση των νέων τιμών με βάση τον πίνακα όπως ορίζεται στην σχετική εργασία (Πίνακες – Γενικές – Στρογγυλοποιήσεις).
 Ημερομηνία έναρξης: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Ημερομηνία λήξης: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης ισχύος της τιμολογιακής πολιτικής.
 Ελάχιστη ποσότητα: Εισάγετε την ελάχιστη ποσότητα βάσει της οποίας θα ισχύει η τιμολογιακή πολιτική.
 Παρατήρηση: Εισάγετε λοιπές χρήσιμες πληροφορίες για την αλλαγή τιμών.

Τέλος πατήστε «Εκτέλεση» για να ολοκληρωθεί η εργασία