Φυτοφάρμακα

Φυτοφάρμακα

.

Η διαχείριση συνταγογραφούμενων και μη γεωργικών φαρμάκων και η ηλεκτρονική καταγραφή της πώλησης αυτών (Ν. 4036/2012 & ΦΕΚ Β ́2724 αριθ. 8670/83089/1-8-2017) βασίζεται σε μια σειρά πινάκων, πεδίων και εργασιών.

.

Πίνακες

Στον πίνακα [Υποκαταστήματα] στην εργασία [Πίνακες – Γενικοί – Υποκαταστήματα], στη δεύτερη σελίδα, στα πεδία [Όνομα χρήστη] και [Κωδικός καταστήματος] συμπληρώνετε τα στοιχεία του λογαριασμού Minagric (που έχετε δημιουργήσει στο site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) για την αποστολή των στοιχείων που αφορούν την πώληση φυτοφαρμάκων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Η άντληση των δεδομένων από το site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την συμπλήρωση των πινάκων που αφορούν τα φυτοφάρμακα ([Περιφέρειες], [Δήμοι], [Μονάδες], [Καλλιέργειες], [Αιτίες], [Δραστικές ουσίες] και [Φυτοφάρμακα]) στην εργασία [Πίνακες – Αποθέματα – Φυτοφάρμακα] πραγματοποιείται μέσω της εργασίας [Εργασίες – Φυτοφάρμακα – Ενημέρωση στοιχείων]. Ορίζετε τους πίνακες που θέλετε να ενημερωθούν και επιλέγετε [Εκτέλεση] για ολοκλήρωση της εργασίας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Ο πίνακας [Συνταγογράφοι] που υπάρχει στην εργασία [Πίνακες – Αποθέματα – Φυτοφάρμακα – Συνταγογράφοι] συμπληρώνεται με τα στοιχεία των συνταγογράφων από τον χρήστη. Για νέα εγγραφή επιλέξτε το εικονίδιο [+] και συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του συνταγογράφου.
 Περιγραφή: Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του συνταγογράφου.
 Ενεργός: Ορίστε αν ο συνταγογράφος είναι ενεργός ή όχι.
 Όνομα χρήστη: Εισάγετε τον όνομα χρήστη του συνταγογράφου στο site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Α.Φ.Μ.: Εισάγετε το Α.Φ.Μ. του συνταγογράφου.
 Αριθμός μητρώου: Εισάγετε τον αριθμό μητρώου του συνταγογράφου.

.

Επιλέξτε [x] και στην συνέχεια [Καταχώρηση] για ολοκλήρωση της εγγραφής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Πεδία

Στα [Στοιχεία ειδών], στο κύκλωμα [Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα], στην πρώτη σελίδα και στο πεδίο [Ειδική διαχείριση] επιλέγετε την τιμή [Φυτοφάρμακο] για τα είδη που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα. Κατόπιν στη δεύτερη σελίδα συμπληρώνεται τα παρακάτω πεδία που εμφανίστηκαν για την ειδική διαχείριση του είδους.

.

 Φυτοφάρμακο: Εισάγετε την ονομασία του φυτοφαρμάκου επιλέγοντας το επιθυμητό από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Δραστική ουσία: Αφού έχετε συμπληρώσει το προηγούμενο πεδίο εισάγετε τη σχετική δραστική ουσία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Μονάδα μέτρησης: Εισάγετε την μονάδα μέτρησης του φυτοφαρμάκου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Περιεχόμενο: Εισάγετε την ποσότητα του περιεχομένου ανά μονάδα μέτρησης του είδους βάση της μονάδας μέτρησης του δηλώσατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Συνταγογραφούμενο: Καθορίστε αν το φυτοφάρμακο είναι συνταγογραφούμενο ή όχι.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Στα [Στοιχεία πελατών], στο κύκλωμα [Συναλλασσόμενοι – Πελάτες], στην δεύτερη σελίδα, στα [Λοιπά στοιχεία] και στα πεδία [Περιφέρεια] και [Δήμος] εισάγετε από τις διαθέσιμες τιμές των σχετικών πινάκων την περιφέρεια και τον δήμο που ανήκει ο πελάτης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Παραστατικά πώλησης

Αρχικά στο πεδίο [Σειρά] βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει παραστατικό το οποίο ενημερώνει κατά την καταχώρηση του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει στο σχεδιασμό του παραστατικού που γίνεται μέσω της εργασίας [Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Παραστατικών – Παραστατικά πώλησης], η τιμή του πεδίου [Ενημερώνει Minagric] να είναι [ΝΑΙ].

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Στα [Στοιχεία] του παραστατικού στην σελίδα [1] συμπληρώνονται τα παρακάτω δύο πεδία μόνο αν το φυτοφάρμακο είναι συνταγογραφούμενο.

 Συνταγογράφος: Εισάγετε τον συνταγογράφο επιλέγοντας από τον σχετικό πίνακα τον επιθυμητό.
 Αριθμός συνταγής: Εισάγετε τον αριθμό της συνταγής.

.

Στην σελίδα [4] εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των στοιχείων του παραστατικού στο υπουργείο και την εκτύπωση του. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται κατά την καταχώρηση του παραστατικού. Μετά την υποβολή των στοιχείων δεν επιτρέπεται καμιά μεταβολή στο παραστατικό.

 Υποβολή Minagric: Το πεδίο αφορά μη συνταγογραφούμενα φυτοφάρμακα και ενημερώνεται όταν τα στοιχεία του παραστατικού έχουν υποβληθεί.
 Εκτυπωμένο: Το πεδίο ενημερώνεται όταν το παραστατικό με μη συνταγογραφούμενα φυτοφάρμακα έχει εκτυπωθεί.
 Minagric (συνταγή): Το πεδίο αφορά συνταγογραφούμενα φυτοφάρμακα και ενημερώνεται όταν τα στοιχεία του παραστατικού έχουν υποβληθεί.
 Εκτυπωμένο: Το πεδίο ενημερώνεται όταν το παραστατικό με συνταγογραφούμενα φυτοφάρμακα έχει εκτυπωθεί.

Ένδειξη για το αν το παραστατικό έχει υποβληθεί ή όχι αποτελεί και το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\qqqqqq.jpg, το οποίο εμφανίζεται γκρι αν η υποβολή έχει αποτύχει και κίτρινο αν η υποβολή έγινε με επιτυχία. Μετά την επιτυχή αποστολή του παραστατικού στο υπουργείο εκτυπώνεται το σχετικό έντυπο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 4.jpg

.

Μαζική υποβολή των στοιχείων μπορεί να γίνει μέσω της εργασίας [Εργασίες – Φυτοφάρμακα – Υποβολή Minagric]. Αρχικά ορίζεται το εύρος των παραστατικών και επιλέγετε [Επόμενο]. Προβάλλεται λίστα με όλα τα παραστατικά προς ενημέρωση. Με το πλήκτρο [Space] ή με διπλό κλικ γίνεται η επιλογή ή αποεπιλογή των παραστατικών. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε [Εκτέλεση].

Επίσης η υποβολή των στοιχείων ενός παραστατικού μπορεί να γίνει και από τις έμμεσες εργασίες των παραστατικών μέσω της επιλογής [Υποβολή Minagric].

.

Στις γραμμές του παραστατικού μετά την εισαγωγή του είδους επιλέγετε το εικονίδιο και στην συνέχεια [Στοιχεία φυτοφαρμάκου] για την προβολή της καρτέλας του και την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

.

Αν το φυτοφάρμακα δεν είναι συνταγογραφούμενο εμφανίζονται τα παρακάτω πεδία:

.

 Φυτοφάρμακο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στα στοιχεία του είδους.
 Ποσότητα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ποσότητα που έχετε δηλώσει στην γραμμή του είδους. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Η αλλαγή που θα γίνει σε αυτό το πεδίο μεταφέρεται και στην γραμμή του είδους.
 Μονάδα μέτρησης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στα στοιχεία του είδους.
 Περιεχόμενο: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στα στοιχεία του είδους.
 Συνολικό περιεχόμενο: Το πεδίο αναφέρεται στο συνολικό περιεχόμενο βάση της συνολικής ποσότητας του είδους.
 Περιφέρεια: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στα στοιχεία του πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Αν το πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο εισάγετε την περιφέρεια του πελάτη επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Δήμος: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή που αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στα στοιχεία του πελάτη. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής. Αν το πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο εισάγετε τον δήμο του πελάτη επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Καλλιέργεια: Εισάγετε τον τύπο της καλλιέργειας του αφορά το φυτοφάρμακο.
 Αιτία: Εισάγετε την αιτία λήψης του φυτοφαρμάκου.

.

Τα πεδία που αναφέρονται στην δραστική ουσία, την περιφέρεια, τον δήμο, την καλλιέργεια και την αιτία μπορούν να προστεθούν σαν στήλες στις γραμμές του παραστατικού.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Αν το φυτοφάρμακο είναι συνταγογραφούμενο εμφανίζονται τα επιπλέον παρακάτω πεδία:

.

 Δραστική ουσία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στα στοιχεία της συνταγής.
 Συνταγογράφος: Το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στην πρώτη σελίδα του παραστατικού.
 Αριθμός συνταγής: Το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στην πρώτη σελίδα του παραστατικού.
 ΙD γραμμής συνταγής: Από τις προτεινόμενες τιμές επιλέγετε την γραμμή της συνταγής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φυτοφάρμακο. Μετά την συμπλήρωση του πεδίου συμπληρώνονται και όλα τα επόμενα ([Περιφέρεια], [Δήμος], [Καλλιέργεια], [Αιτία], [Αριθμός εφαρμογών], [Δοσολογία] κτλ.) βάση των στοιχείων που υπάρχουν στην συνταγή.
 Χρήση από τον ίδιο: Επιλέγετε το πεδίο αν η χρήση των φυτοφαρμάκων θα γίνει από τον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο site του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 Χειριστής: Αν ο πελάτης είναι και χρήστης των φυτοφαρμάκων το πεδίο συμπληρώνεται με το Α.Φ.Μ. του. Αν ο πελάτης δεν είναι εγγεγραμμένος στο site του υπουργείου αλλά είναι συνδεδεμένος με άλλους χρήστες τότε βάση των δεδομένων που υπάρχουν στο site του υπουργείου εμφανίζονται τα Α.Φ.Μ αυτών και επιλέγεται το επιθυμητό.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

.