Προϋπολογισμοί

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και την εκτύπωση των προϋπολογισμών των υπηρεσιών σας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για τον τύπο υπηρεσίας, το μέγεθος μέτρησης (αξία ή μονάδα μέτρησης ή πλήθος κινήσεων) και την περίοδο που θα ορίσετε, για κάθε επιλεγμένη υπηρεσία παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 τα περιοδικά πραγματοποιηθέντα και προϋπολογισθέντα μεγέθη, η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους και
 τα προοδευτικά πραγματοποιηθέντα και προϋπολογισθέντα μεγέθη, η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.