Άρθρα λογιστικής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να διαχειριστείτε τις εγγραφές των ημερολογίων της λογιστικής. Μπορείτε να εισάγετε νέα άρθρα, να μεταβάλετε τα στοιχεία των άρθρων που δημιουργούνται αυτόματα ή να ακυρώσετε οριστικοποιημένα άρθρα.

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του παραστατικού.
 Σειρά: Εισάγετε την σειρά παραστατικού που επιθυμείτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρές – Σειρές άρθρων λογιστικής). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του παραστατικού.
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρές – Σειρές άρθρων λογιστικής), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές άρθρων λογιστικής), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Νόμισμα: Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στο νόμισμα που παρακολουθούνται οι λογαριασμοί. Η εφαρμογή προτείνει το κύριο νόμισμα, που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικοί). Αν όμως το νόμισμα που παρακολουθούνται οι λογαριασμοί είναι διαφορετικό, το πεδίο συμπληρώνεται με την τιμή που υπάρχει στο αντίστοιχο πεδίο στα στοιχεία του λογαριασμού.
 Το δεύτερο πεδίο αφορά την ισοτιμία του κυρίου νομίσματος με το νόμισμα του λογαριασμού. Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα του λογαριασμού είναι ίδιο με το κύριο νόμισμα. Αν το νόμισμα του λογαριασμού είναι διαφορετικό τότε γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία των δύο νομισμάτων, με βάση την ημερομηνία της εγγραφής και το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία η εφαρμογή παράγει σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να καθοριστεί από τον χρήστη.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα το οποίο αφορά το άρθρο. Η εφαρμογή προτείνει αυτόματα το υποκατάστημα που έχει ορισθεί στο σχεδιασμό της επιλεγμένης σειράς.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Εισάγετε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη σχετικά με το άρθρο.

.

Σελίδα «2»

 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το άρθρο έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το άρθρο έχει ακυρωθεί.
 Από εμπορικό: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το άρθρο έχει δημιουργηθεί από εργασίας της εμπορικής διαχείρισης.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά τον άρθρο.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξετε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει αντίστοιχο εικονίδιο που σας καθοδηγεί.

.

Λεπτομέρειες άρθρου

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού λογιστικής που θα συμμετέχει στο άρθρο.
 Περιγραφή λογαριασμού: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του λογαριασμού λογιστικής.
 Χρέωση: Εισάγετε την αξία χρέωσης του λογαριασμού αν ο λογαριασμός είναι χρεωστικός.
 Πίστωση: Εισάγετε την αξία πίστωσης του λογαριασμού αν ο λογαριασμός είναι πιστωτικός.

.

Στο κάτω μέρος του άρθρου εμφανίζονται τα παρακάτω στοιχεία:

 Αριθμός άρθρου: Εμφανίζεται ο αριθμός εγγραφής του άρθρου στο ημερολόγιο. Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα, μόλις το άρθρο οριστικοποιηθεί και βάσει του ΚΒΣ δε μπορεί να μεταβληθεί.
 Χρέωση: Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με την συνολική αξία χρέωσης των χρεωστικών λογαριασμών που συμμετέχουν στο άρθρο.
 Πίστωση: Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα με την συνολική αξία πίστωσης των πιστωτικών λογαριασμών που συμμετέχουν στο άρθρο.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Πρότυπα άρθρα [F2], εμφανίζεται το πρότυπο άρθρο που έχετε χρησιμοποιήσει για την εγγραφή του άρθρου.
 Ακυρωτικό άρθρο, σε περίπτωση που το άρθρο έχει ακυρωθεί εμφανίζεται το σχετικό ακυρωτικό άρθρο.
 Στοιχεία εγγραφής εμπορικού [F8], αν το παραστατικό έχει δημιουργεί από ενέργεια της εμπορικής διαχείρισης εμφανίζονται τα στοιχεία της σχετικής εγγραφής.
 Αλλαγή κατάστασης εκτυπωμένου, μεταβάλλετε την κατάσταση του παραστατικού σε εκτυπωμένο ή μη.
 Αλλαγή κατάστασης ακυρωμένου, μεταβάλλετε την κατάσταση του παραστατικού σε ακυρωμένο ή μη.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, κατά την νέα εγγραφή η εφαρμογή προτείνει την ημερομηνία, την σειρά, το νόμισμα, το υποκατάστημα, την αιτιολογία και τους λογαριασμούς λογιστικής του τελευταίου άρθρου λογιστικής που καταχωρήσατε ή προβάλλατε.

.