Στατιστική παραγωγής

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της στατιστικής των παραγόμενων ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε παραγόμενο είδος προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα. Για κάθε αναλούμενο είδος που συμμετέχει στην παραγωγή του παραγόμενου προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή, η ποσότητα και η αξία.

.

Ο κωδικός των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.