Συμμετοχή αναλούμενων

Σε παραστατικά

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των αναλούμενων ειδών που συμμετέχουν στην παραγωγή προϊόντων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε αναλούμενο είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή και
 τα στοιχεία του παραστατικού παραγωγής (ημερομηνία, παραστατικό, κωδικός και περιγραφή της προδιαγραφής, κωδικός, περιγραφή, και η ποσότητα του κυρίως παραγόμενου, παρατήρηση, μονάδα μέτρησης και ποσότητα αναλούμενου).

.

Ο κωδικός των ειδών, των παραστατικών παραγωγής και των προδιαγραφών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Σε προδιαγραφές

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των αναλούμενων ειδών που συμμετέχουν στις προδιαγραφές.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε αναλούμενο είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή και
 τα στοιχεία τις προδιαγραφής (κωδικός και περιγραφή, αν είναι κύρια, ο κωδικός η περιγραφή και η ποσότητα του κυρίως παραγόμενου, ο κωδικός και η περιγραφή της φάσης, η παρατήρηση, η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα του αναλούμενου και το ποσοστό της φύρας).

.

Ο κωδικός των ειδών και των προδιαγραφών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.