Παραγωγή

Μέσω της εργασίας ορίζονται οι παράμετροι που αφορούν τα παραστατικά παραγωγής.

.

Γενικά

Σελίδα «1»

 Μάσκα κωδικού: Καθορίστε την μορφή κωδικού των προδιαγραφών. Ο μέγιστος αριθμός των χαρακτήρων είναι εικοσιπέντε (25) και μπορεί να είναι αριθμητικοί (δηλώνονται με «D» και «d» για να ορισθεί το μήκος του μικρότερου αποδεκτού κωδικού), γραμματικοί (δηλώνονται με «L» και «l» αντίστοιχα) ή και αλφαριθμητικοί (δηλώνονται με «A» και «a» αντίστοιχα).
 Διαδοχικές νέες εγγραφές: Καθορίζετε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι διαδοχικές νέες εγγραφές, αν δηλαδή μετά την καταχώρηση κάποιου παραστατικού παραγωγής η εφαρμογή θα προτείνει νέα καταχώρηση με την ίδια σειρά παραστατικού.
 Αυτόματη δημιουργία παραστατικών ημιετοίμων: Καθορίζετε αν μετά την καταχώρηση των παραστατικών παραγωγής θα δημιουργείτε ή όχι αυτόματα το παραστατικό παραγωγής ημιετοίμων.
 Εφαρμογή φύρας προδιαγραφής σε αναλώσεις: Καθορίζετε αν το ποσοστό της φύρας που υπάρχει στα στοιχεία προδιαγραφής θα εφαρμόζεται ή όχι στις αναλώσεις του παραστατικού παραγωγής.
 Το στατιστικό κόστος ενημερώνει την τελευταία τιμή: Καθορίζετε αν το στατιστικό κόστος παραγωγής ενημερώνει ή όχι την τελευταία τιμή του παραγόμενου.

.

Καθορισμός στηλών

 Στήλες γραμμών παραγωγής προδιαγραφών: Επιλέγετε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών παραγωγής προδιαγραφών. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κών – Προδιαγραφών παραγωγής).
 Στήλες γραμμών αναλώσεων προδιαγραφών: Επιλέγετε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών αναλώσεων προδιαγραφών. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κών – Προδιαγραφών παραγωγής).

.

Ημερολόγιο

 Παραστατικά: Καθορίζετε τα παραστατικά που θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο παραγωγής.
 Πεδία εμφάνισης: Καθορίζετε ποια πεδία του παραστατικού παραγωγής θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο παραγωγής.
 Χρώμα: Καθορίζετε με ποιο χρώμα θα εμφανίζονται τα παραστατικά παραγωγής στο σχετικό ημερολόγιο.
 Υπενθυμίσεις: Καθορίζετε αν θα υπάρχουν ή όχι υπενθυμίσεις.
 Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις προσδιορίστε τον αριθμό των ημερών που θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

.

Σελίδα «2»

Κοστολόγηση

 Κατανομή εξόδων στις διαλύσεις:
 Κωδικός κίνησης κόστους αναλώσεων: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης που αφορά το κόστος αναλώσεων και θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία των παραστατικών αποθήκης κατά τη διαδικασία κοστολόγησης.
 Κωδικός κίνησης κόστους παραγωγής: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης που αφορά το κόστος παραγωγής και θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία των παραστατικών αποθήκης κατά τη διαδικασία κοστολόγησης.
 Μάσκα λογαριασμών κοστολογικών στοιχείων:
 Σειρά άρθρων καταλογισμού: Καθορίζετε την σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία των άρθρων λογιστικής κατά την διαδικασία κοστολόγησης. Αφορά την μεταφορά των εξόδων των κέντρων κόστους στην παραγωγή.
 Σειρά άρθρων κόστους αναλώσεων: Καθορίζετε την σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία των άρθρων λογιστικής κατά την διαδικασία κοστολόγησης. Αφορά την μεταφορά των πρώτων υλών στην παραγωγή.
 Σειρά άρθρων κόστους παραγωγής: Καθορίζετε την σειρά που θα χρησιμοποιηθεί για την αυτόματη δημιουργία των άρθρων λογιστικής κατά την διαδικασία κοστολόγησης. Αφορά την μεταφορά του κόστους παραγωγής στο είδος.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίζετε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα παραστατικά παραγωγής

.

.

Προηγούμενο

Γενική Λογιστική

Επόμενο

C.R.M.