Υπόλοιπα παγίων

Στην εκτύπωση των υπολοίπων των παγίων προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή και το υπόλοιπο κάθε παγίου.

.

Προηγούμενο

Υπόλοιπα οντοτήτων