Υπέρβαση φερεγγυότητας

Η εργασίας σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στοιχείων φερεγγυότητας των πελατών.

Για κάθε πελάτη που ορίσατε παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία,
 ο κωδικός και η περιγραφή της κατηγορίας φερεγγυότητας που είναι δηλωμένη στα στοιχεία του,
 τα στοιχεία της κατηγορίας φερεγγυότητας που εμφανίζεται και
 τα αντίστοιχα στοιχεία του πελάτη όπως αυτά προκύπτουν από τις αντίστοιχες κινήσεις.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.