Ενηλικιωμένα υπόλοιπα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ενηλικιωμένων υπολοίπων των προμηθευτών. Η συμπλήρωση του πεδίου «Υπολογισμός μέχρι», όπου δηλώνετε μέχρι ποια ημερομηνία θα γίνουν οι υπολογισμοί, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εκτύπωσης.

Για κάθε προμηθευτή προβάλλονται:

 ο κωδικός και επωνυμία,
 το υπόλοιπο ανά περίοδο, σύμφωνα με τις σχετικές παραμέτρους που υπάρχουν στην εργασία (Οργάνωση – Παράμετροι – Προμηθευτές)
 το συνολικό υπόλοιπο
 το σύνολο των εκκρεμών αξιογράφων και
 το ανοικτό υπόλοιπο (υπόλοιπο συν εκκρεμή αξιόγραφα).

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.