Σύγκριση χρήσεων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των συγκριθέντων μεγεθών μεταξύ της τρέχουσας και προηγουμένης χρήσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένο πελάτη, περίοδο και οικονομικό μέγεθος (χρέωση, πίστωση ή τζίρος) παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη
 τα περιοδικά και προοδευτικά μεγέθη της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης, η μεταξύ τους διαφορά και την ποσοστιαία απόκλισης τους.

Ο κωδικός του πελάτη λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.