Τύποι ενεργειών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τους τύπους ενεργειών C.R.M.. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στην εργασία (C.R.M – Ενέργειες – Στοιχεία ενεργειών).

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε τύπο δηλώστε κωδικό, περιγραφή και ομάδα που ανήκει.

. Μπορείτε να καθορίσετε το παραστατικό πώλησης, την υπηρεσία με την προτεινόμενη ποσότητα και το παραστατικό ταμείου που θα προτείνεται από την εφαρμογή κατά την δημιουργία των αντίστοιχων παραστατικών μέσα από τα στοιχεία των ενεργειών.

.