Στοιχεία κόστους φακέλων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τα στοιχεία των εξόδων που επιβαρύνουν τις εισαγωγές των ειδών. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε έξοδο είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του εξόδου.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία του εξόδου.
 Ενεργό: Δηλώστε αν το έξοδο είναι ενεργό ή όχι.
 Επιμερίζεται στα είδη: Επιλέξτε τον τρόπο επιμερισμού της αξίας του εξόδου.
 Συμμετέχει σε υπολογισμό δασμών: Δηλώστε αν το έξοδο συμμετέχει στον υπολογισμό των δασμών.
 Λογαριασμός: Δηλώστε τον σχετικό λογαριασμό λογιστικής.

.

.