Διάλογοι εκτυπώσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τα πεδία των επιλογέων (φίλτρων) αναζήτησης που θα εμφανίζονται στις εκτυπώσεις της εφαρμογής.

Αρχικά επιλέξτε την εκτύπωση στην οποία επιθυμείτε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις και αμέσως μετά καθορίστε αν θα είναι ορατές σε όλους τους χρήστης ή σε μια ομάδα χρηστών ή σε ατομικό επίπεδο ανά χρήστη. Οι ρυθμίσεις που γίνονται σε επίπεδο χρήστη υπερτερούν όλων των άλλων.

Κατά την επιλογή της κατηγορίας χρηστών (όλων, ομάδων, προσώπων) εμφανίζεται παράθυρο με τα διαθέσιμα και προτεινόμενα από την εφαρμογή πεδία (στήλες/επιλογείς).

Από την αριστερή στήλη επιλέγεται με διπλό κλικ το επιθυμητό πεδίο και αυτόματα μεταφέρεται δεξιά στο πίνακα «Πεδίο». Για την μετακίνηση ενός πεδίου μέσα στην λίστα χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα βελάκια, αφού πρώτα το έχετε επιλέξει. Για την διαγραφή του επιλέγετε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 3.jpg.

Οι ιδιότητες κάθε πεδίου μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ακολουθούν τα πεδία των ιδιοτήτων.

 Πεδίο: Αναφέρεται στην ονομασία του πεδίου που έχετε επιλέξει και δεν μεταβάλλεται.
 Τίτλος: Αναφέρεται στο όνομα της στήλης περιήγησης και υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.
 Ομάδα: Μπορείτε να ομαδοποιήσετε τα πεδία ώστε κάτω από το λεκτικό ενός επιλογέα, το οποίο θα εμφανίζεται με hyperlink, να έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αυτό που επιθυμείτε.

.

Στην καρτέλα «Φίλτρα» μπορείτε να καθορίσετε υποχρεωτικό και προεπιλεγμένο φίλτρο των εγγραφών.

.

Για διαγραφή, καταχώρηση και ακύρωση της εγγραφής επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο.

.