Τρέχοντα υπόλοιπα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των τρεχόντων υπολοίπων των προμηθευτών με βάση τον κωδικό συσχέτισής τους. Καθορίστε αν θέλετε να συμπεριληφθούν και οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο. Η εκτύπωση περιλαμβάνει τον κωδικό συσχέτισης, την επωνυμία του κύριου προμηθευτή, την αξία υπολοίπου, το σύνολο των εκκρεμών αξιογράφων και την αξία του ανοικτού υπολοίπου.

.

.