Εικόνα πελατών

Η εργασία προβάλει την στατιστική, οικονομική παρουσίαση των πελατών. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο). Για την πολλαπλή επιλογή μηνών και υποκαταστημάτων πατήστε [Ctrl] και με αριστερό κλικ ορίστε τις επιλογές σας.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 το συνολικό τζίρο και το σχετικό ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 τον τζίρο των ειδών και το σχετικό ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 τον τζίρο των υπηρεσιών και το σχετικό ποσοστό της μέσης έκπτωσης,
 την σύγκριση τζίρου μεταξύ των δύο τελευταίων χρήσεων,
 το κόστος πωληθέντων,
 το μικτό αποτέλεσμα,
 το ποσοστό του μικτό κέρδος,
 τον μέσο χρόνο αποπληρωμής,
 της μέση ηλικία υπολοίπου,
 την αξία υπολοίπου,
 την αξία των εκκρεμών αξιογράφων και
 την αξία του ανοικτού υπολοίπου.

.

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής» και
 να αποθηκευτούν σε αρχείο με μορφή PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

.

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση κινήσεων