Απόκλιση διαβίβασης

Η εκτύπωση εμφανίζει τα παραστατικά αγοράς που αντιστοιχήθηκαν με εγγραφές myDATA και παρουσιάζουν απόκλιση στα ποσά μεγαλύτερη από 10 λεπτά.