Κινήσεις υπηρεσιών

Γενικά

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κίνησης ( π.χ. Τιμολόγιο – Δ. Λήψης υπηρεσιών, Τιμολόγιο Δαπάνης κτλ.). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Τύπος κίνησης: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο κίνησης. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.

Σύμφωνα με τον τύπο κίνησης που θα επιλέξετε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα συμπληρώνονται τα επόμενα πεδία που αναφέρονται στο πλήθος και τις αξίες των υπηρεσιών και τις τιμολογηθείσες ποσότητες.

.

Παράμετροι

 Χρησιμοποιεί τιμή: Επιλέξτε ποια θα είναι η προτεινόμενη τιμή των υπηρεσιών (καμιά ή χονδρική ή λιανική ή κόστους ή ιστορικού τιμών).
 Υπολογισμός ποσότητας από αξία: Καθορίστε αν ο υπολογισμός της ποσότητας θα γίνεται ή όχι βάση της αξίας.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις κινήσεων που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της κίνησης.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης της κίνησης. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Έλεγχος ποσότητας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ποσότητας των υπηρεσιών. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών ποσοτήτων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Έλεγχος αξίας: Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της αξίας των υπηρεσιών. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση μηδενικών ή αρνητικών αξιών ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.
 Καταχώριση μόνο από παρ/κά: Ορίστε αν η καταχώρηση της συγκεκριμένης κίνησης θα γίνεται ή όχι μόνο από το κύκλωμα των παραστατικών.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.

Αθροιστές χρήστη

Δηλώστε αν οι αθροιστές χρήστη θα ενημερώνονται ή όχι και με ποιον τρόπο (αύξηση ή μείωση) κατά την καταχώρηση της κίνησης.

.