Υπόλοιπα παραγγελιών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των εκκρεμών παραγγελιών αγορών. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε παραγγελία είναι :

 η ημερομηνία και ο κωδικός του παραστατικού
 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή
 η συνολική καθαρή αξία
 η αξία των άλλων εξόδων
 η συνολική αξία του Φ.Π.Α.
 το πληρωτέο ποσό
 ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης κάθε είδους
 η ποσότητα, η τιμή, το ποσοστό έκπτωσης και η αξία κάθε είδους.

.