Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των παραστατικών πωλήσεων. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε παραστατικό είναι:

 η ημερομηνία και ο κωδικός του
 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη
 η καθαρή αξία
 η αξία των άλλων εξόδων
 η αξία Φ.Π.Α.
 το πληρωτέο ποσό
 αν είναι ή όχι εκτυπωμένο και ακυρωμένο και

αν έχει ενημερώσει την λογιστική