Λογαριασμοί εντύπων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των λογαριασμών λογιστικής που συμμετέχουν στα φορολογικά έντυπα.

Για κάθε έντυπο που θα επιλέξετε προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή της μεταβλητής που συμμετέχει στο έντυπο,
 ο κωδικός και η περιγραφή των λογαριασμών λογιστικής που συμμετέχουν στην κάθε μεταβλητή του εντύπου και
 ο τρόπος που επηρεάζει ο λογαριασμός την αξία της μεταβλητής (προστίθεται ή αφαιρείται).

Ο κωδικός των λογαριασμών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.