Στοιχεία προδιαγραφών

Σελίδα «1»
o Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της προδιαγραφής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της προδιαγραφής.
Αν το πεδίο δεν συμπληρωθεί και καθοριστεί κυρίως παραγόμενο είδος, τότε το πεδίο παίρνει σαν τιμή τον κωδικό του είδους και αύξοντα αριθμό π.χ. αν ο κωδικός του
είδους είναι 00.0001 ο κωδικός της προδιαγραφής θα είναι 00.0001.01.
Το διαχωριστικό προκύπτει από την μάσκα κωδικού των αποθεμάτων. Αν στην μάσκα υπάρχει η παύλα («.») τότε χρησιμοποιείται αυτή αλλιώς η τελεία («.»)
o Κύρια: Αν η προδιαγραφή είναι η πρώτη / μοναδική του παραγόμενου είδους τότε η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ», αλλιώς από την δεύτερη και πάνω γίνεται «ΟΧΙ». Αν
μεταβληθεί η τιμή του πεδίου σε «ΝΑΙ» τότε σε όλες τις άλλες προδιαγραφές το πεδίο γίνεται «ΟΧΙ».
o Προδιαγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της προδιαγραφής. Αν το πεδίο είναι κενό και καθοριστεί κυρίως παραγόμενο είδος, τότε παίρνει σαν τιμή την περιγραφή του είδους.
o Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του κυρίως παραγόμενου είδους.
o Χρώμα: Αν το κυρίως παραγόμενο είδος έχει διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος στο πρώτο πεδίο επιλέγετε το χρώμα του παραγόμενου. Στο δεύτερο πεδίο καθορίζετε την
ποσότητα παραγωγής. Η αλλαγή της ποσότητας του παραγόμενου όταν αυτό έχει διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος μπορεί να γίνει μόνο από τις γραμμές της προδιαγραφής.
o Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του κυρίως παραγόμενου είδους, εισάγετε την περιγραφή του.
o Ημερομηνίες: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της προδιαγραφής. Αν καθοριστεί ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να καθοριστεί και ημερομηνία λήξης
μεγαλύτερη ή ίση της έναρξης.
o Φάση: Εισάγετε την φάση παραγωγής επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (Πίνακες – Παραγωγή – Φάσεις παραγωγής).
o Παρατήρηση: Εισάγετε οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά την προδιαγραφή.
o Άλλα στοιχεία: Εισάγετε περαιτέρω πληροφορία που αφορά την προδιαγραφή.
Σελίδα «2»
Σχετική προδιαγραφή
o Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της σχετικής προδιαγραφής.
o Προδιαγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό της σχετικής προδιαγραφής, εισάγετε την περιγραφή της.
Κωδικός
o Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη, που συνδέεται με την προδιαγραφή.
o Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη, που συνδέεται με την προδιαγραφή, εισάγετε την επωνυμία του.
Σελίδα «3»
Προμηθευτής
o Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή, που συνδέεται με την προδιαγραφή.
o Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του προμηθευτή, που συνδέεται με την προδιαγραφή, εισάγετε την επωνυμία του.
Στατιστικό κόστος
o Υπολογισμός εργατικών: Επιλέγετε τον τρόπο υπολογισμού των εργατικών. Μπορεί να είναι κάποιος συντελεστής επί την βάση υπολογισμού (π.χ. ποσότητα παραγωγής) ή
κάποιο ποσοστό επί το κόστος των υλικών.
o Βάση υπολογισμού: Αν έχει επιλεχθεί ως τρόπος υπολογισμού των εργατικών ο «Συντελεστής x Βάση υπολογισμού» επιλέγετε την βάση υπολογισμού (ποσότητα /
ποσότητα 2 παραγωγής, βάρος παραγωγής ή όγκος παραγωγής).
o Συντελεστής εργατικών: Αν έχει επιλεχθεί ως τρόπος υπολογισμού των εργατικών ο «Συντελεστής x Βάση υπολογισμού» εισάγετε τον συντελεστή.
o Ποσοστό εργατικών: Αν έχει επιλεχθεί ως τρόπος υπολογισμού των εργατικών ο «Ποσοστό x Κόστος υλικών» εισάγετε το σχετικό ποσοστό.
o Ποσοστό Γ.Β.Ε.: Εισάγετε το σχετικό ποσοστό που επιβαρύνει το κόστος υλικών.
Σελίδα «4»
Ενδεικτικό κόστος
Η ενημέρωση των πεδίων γίνεται μέσω της εργασίας «Ενδεικτικό κόστος προδιαγραφών» o Κόστος υλικών: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο κόστος υλικών που θα αναλωθούν
και ισούται με το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν από την ποσότητα του κάθε αναλούμενου επί την τιμή της παραμέτρου «Τιμή στατιστικής κοστολόγησης» των
αποθεμάτων (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα).
o Κόστος εργατικών: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο κόστος των εργατιών και υπολογίζεται βάση των στοιχείων που έχουν επιλεχθεί στα πεδία «Υπολογισμός
εργατικών», «Βάση υπολογισμού», «Συντελεστής εργατικών» και «Ποσοστό εργατικών».
o Κόστος Γ.Β.Ε.: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο κόστος Γ.Β.Ε. και ισούται με το γινόμενο που προκύπτει από το στατιστικό κόστος υλικών επί του ποσοστού που έχει
εισαχθεί στο πεδίο «Ποσοστό Γ.Β.Ε.».
o Συνολικό κόστος: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο άθροισμα των πεδίων «Κόστος υλικών» , «Κόστος εργατικών» και «Κόστος Γ.Β.Ε.».
o Ημ/νία υπολογισμού: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία υπολογισμού του ενδεικτικού κόστους προδιαγραφών.
Ημερομηνίες
o Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής της προδιαγραφής.
o Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της τελευταίας μεταβολής της προδιαγραφής.
Σελίδα «Σχόλια»
Εισάγετε οποιαδήποτε σχόλια αφορούν την προδιαγραφη

Γραμμές προδιαγραφών
Παραγωγή
o Κωδικός: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του κυρίως παραγόμενου είδους στο header του παραστατικού. Η αλλαγή του κυρίως
παραγόμενου είδος στις γραμμές των προδιαγραφών αλλάζει και το είδος στο header του παραστατικού.
o Περιγραφή είδους: Το πεδίο αναφέρεται στην περιγραφή του κυρίως παραγόμενου είδους και συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του κωδικού του κυρίως
παραγόμενου.
o Χρώμα: Αν το παραγόμενο είδος έχει διαχείριση σε χρώμα, εισάγετε το χρώμα παραγωγής. Οι προδιαγραφές επιτρέπεται να έχουν μόνο ένα παραγόμενο είδος με
ειδική διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος. Στο παραγόμενο είδος καθορίζεται υποχρεωτικά ένα χρώμα, απαιτείται ξεχωριστή προδιαγραφή ανά χρώμα.
o Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα του παραγόμενου είδους. Η αλλαγή της τιμής του πεδίου επηρεάζει το αντίστοιχο πεδίο στο header του παραστατικού.
Αναλώσεις
o Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του αναλούμενου είδους.
o Περιγραφή είδους: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του αναλούμενο, εισάγετε την περιγραφή του.
o Χρώμα: Αν το αναλούμενο έχει ανάλυση σε χρώμα εισάγετε ένα χρώμα ανά γραμμή προδιαγραφής.
o Μέγεθος: Αν το αναλούμενο έχει ανάλυση σε μέγεθος εισάγετε ένα μέγεθος ανά γραμμή προδιαγραφής.
o Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα του αναλούμενου. Αν το είδος έχει ανάλυση σε χρώμα/μέγεθος συμπληρώστε τη φόρμα ανάλυσης. Η φόρμα αναφέρει τα μεγέθη του
παραγόμενου και μόνο στο συγκεκριμένο χρώμα της προδιαγραφής.
o Φύρα %: Εισάγετε το ποσοστό φύρας του αναλούμενου είδους.
Επεξεργασίες
o Επεξεργασία: Εισάγετε το στάδιο επεξεργασίας επιλέγετε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (Πίνακες > Παραγωγή > Επεξεργασίες παραγωγής). Αν η Φάση έχει
δηλωμένη επεξεργασία αυτή αντιγράφεται.
Κοστολογικά στοιχεία
o Κοστολογικό στοιχείο: Εισάγετε το κοστολογικό στοιχείο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα (Πίνακες > Παραγωγή > Κοστολογικά στοιχεία).
Αν η Φάση έχει δηλωμένο κοστολογικό στοιχείο αυτό αντιγράφεται.
o Συντελεστής: Εισάγετε τον συντελεστή του κοστολογικού στοιχείου.
Σελίδα «Έγγραφα»
Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον
από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των, φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια
υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.
Σελίδα «Πεδία χρήστη»
Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το παραστατικό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία
πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Παραγωγή – Πίνακες χρήστη)