Μη κινηθείσες υπηρεσίες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της λίστας των μη κινηθέντων υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της υπηρεσίας και την χρονική περίοδο που επιθυμείτε.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε υπηρεσία προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η τιμή χονδρικής και λιανικής και
 η τελευταία ημερομηνία λήψης/δαπάνης ή παροχής/εσόδου, ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που επιλέξατε.

Ο κωδικός της υπηρεσίας λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Καρτέλες