Στοιχεία αξιογράφων

Χρησιμοποιήστε την επιλογή «Νέα εγγραφή» για την καταχώριση αξιογράφων εις χείρας εξ απογραφής. Σε περίπτωση που προβείτε στην καταχώρηση νέου αξιογράφου η εφαρμογή παράγει σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα προτείνοντας την καταχώρηση μέσω των εργασιών «Κινήσεις αξιογράφων» ή «Παραστατικά ταμείου».

.

Σελίδα «1»

 Σειρά: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Είδος αξιογράφου: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά στην συμπλήρωση του πεδίου «Σειρά».
 Αριθμός σειράς: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή της σειράς του αξιογράφου.
 Κωδικός: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την επιλογή της σειράς του αξιογράφου.
 Αριθμός αξιογράφου: Εισάγετε τον αριθμό του αξιογράφου.
 Ημ/νία λήξης: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.
 Ημ/νία παραλαβής: Εισάγετε την ημερομηνία παραλαβής του αξιογράφου.
 Παραστατικό: Εισάγετε τα στοιχεία του σχετικού παραστατικού που αφορά την παραλαβή ή την παράδοση του αξιογράφου.
 Χαρτοφυλάκιο: Εισάγετε την κωδικού του χαρτοφυλακίου στο οποίο βρίσκεται το αξιόγραφο.
 Κατάσταση: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Τράπεζα: Εισάγετε τον κωδικό της τράπεζας του αξιογράφου.
 Υποκ/μα τράπεζας: Συμπληρώστε το πεδίο με τα στοιχεία του υποκαταστήματος της τράπεζας του αξιογράφου.
 Αριθμός λογ/σμού: Εισάγετε τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του αξιογράφου.
 Τόπος έκδοσης: Εισάγετε τον τόπο έκδοσης του αξιογράφου.
 Νόμισμα: Η εφαρμογή προτείνει το τοπικό νόμισμα.
 Ισοτιμία: Αν το νόμισμα είναι το τοπικό η τιμή του πεδίου είναι ένα (1), σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία με βάση την ημερομηνία κίνησης. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία τότε παράγεται σχετικό μήνυμα και η ισοτιμία παραμένει ίση με ένα (1) για να την καθορίσει ο χρήστης.
 Αξία αξιογράφου: Εισάγετε την αξία του αξιογράφου.
 Αξία εκ μεταφοράς: Εισάγετε την αξία του αξιογράφου εκ μεταφοράς.
 Αξία αξιογράφου (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία του αξιογράφου στο τοπικό νόμισμα.
 Αξία εκ μεταφοράς (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την αξία του αξιογράφου εκ μεταφοράς στο τοπικό νόμισμα.
 Εξοφλημένη αξία: Το πεδίο ενημερώνεται από σχετικές κινήσεις με την εξοφλημένη αξία του αξιογράφου.
 Εξοφλημένη αξία (EUR): Το πεδίο ενημερώνεται από σχετικές κινήσεις με την εξοφλημένη αξία του αξιογράφου στο τοπικό νόμισμα.
 Υπόλοιπο: Το πεδίο ενημερώνεται από σχετικές κινήσεις με την ανεξόφλητη αξία του αξιογράφου.
 Υπόλοιπο (EUR): Το πεδίο ενημερώνεται από σχετικές κινήσεις με την ανεξόφλητη αξία του αξιογράφου στο τοπικό νόμισμα.
 Παρατήρηση: Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία για το αξιόγραφο.
 Για την καταγραφή των στοιχείων του συναλλασσόμενου συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία.

.

Για τα στοιχεία του συναλλασσόμενου συμπληρώνεται τα ακόλουθα πεδία.

 Κατηγορία: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Αξιόγραφο ιδίου: Επιλέξτε το σχετικό πεδίο αν επιθυμείτε να αλλάξετε την τιμή του πεδίου σε «Όχι».
 Πελάτης: Αν στο πεδίο «Κατηγορία» έχετε εισάγει «Πελάτης» εισάγετε τον κωδικό του πελάτη.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του πελάτη.
 Προμηθευτής: Αν στο πεδίο «Κατηγορία» έχετε εισάγει «Προμηθευτής» εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή.
 Λογαριασμός: Αν στο πεδίο «Κατηγορία» έχετε εισάγει «Λογαρισμός» εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού.
 Επωνυμία: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με την επωνυμία του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.

.

Σελίδα «2»

 Διεύθυνση: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με την διεύθυνση του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.
 Α.Φ.Μ.: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με το Α.Φ.Μ. του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.
 Τηλέφωνο: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με το τηλέφωνο του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.

.

Για τα στοιχεία του εκδότη του αξιόγραφου συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία.

 Κατηγορία: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Ημερομηνία έκδοσης: Συμπληρώστε την ημερομηνία έκδοσης της επιταγής.
 Πελάτης: : Αν στο πεδίο «Κατηγορία» έχετε εισάγει «Πελάτης» εισάγετε τον κωδικό του πελάτη.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του πελάτη.
 Προμηθευτής: Αν στο πεδίο «Κατηγορία» έχετε εισάγει «Προμηθευτής» εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή.
 Λογαριασμός: : Αν στο πεδίο «Κατηγορία» έχετε εισάγει «Λογαριασμός» εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού.
 Επωνυμία: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με την επωνυμία του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.
 Διεύθυνση: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με την διεύθυνση του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.
 Α.Φ.Μ.: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με το Α.Φ.Μ. του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.
 Τηλέφωνο: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του πελάτη ή του προμηθευτή με το τηλέφωνο του όπως έχει οριστεί στο αντίστοιχο πεδίο στα σταθερά στοιχεία του.

.

Επειδή τα αξιόγραφα που καταχωρούνται μέσω της εργασίας αφορούν τα εις χείρας εξ απογραφής, στα «Στοιχεία κατόχου» που ακολουθούν συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο «Κατηγορία» και όλα τα υπόλοιπα (πελάτης, υποκατάστημα, προμηθευτής κτλ.) μένουν κενά χωρίς την δυνατότητα συμπλήρωσης αυτών.

.

Σελίδα «3»

Στα «Λοιπά στοιχεία» συμπληρώνετε περαιτέρω στοιχεία του αξιογράφου.

 Έλεγχος κινήσεων: Αν επιθυμείτε να γίνεται έλεγχος των κινήσεων του αξιογράφου επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Τόκος καθυστέρησης: Τα πεδία ενημερώνονται από σχετικές εργασίες.
 Τελευταία κίνηση: Το πεδίο ενημερώνεται από σχετικές εργασίες.
 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου γίνεται «Ναι» όταν η κίνηση έχει εκτυπωθεί.
 Τριτεγγυητής: Αν υπάρχει τριτεγγυητής εισάγετε τα στοιχεία του.
 Άλλα στοιχεία: Εισάγεται επιπλέον στοιχεία του αξιογράφου.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά το αξιόγραφο.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του είδους τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

.

Στην επιλογή «Κινήσεις» προβάλλονται όλες οι κινήσεις του αφορούν το συγκεκριμένο αξιόγραφο. Για κάθε κίνηση δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: η ημερομηνία κίνησης, το σχετικό παραστατικό, ο κωδικός κίνησης, ο κωδικός, ο αριθμός και η αξία του αξιογράφου καθώς και ο συναλλασσόμενος. Οι λεπτομέρειες της κάθε κίνησης εμφανίζονται κάνοντας διπλό κλικ στα στοιχεία της.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των αξιογράφων.

 Έμμεσα στοιχεία συναλλασσόμενου [F2]: Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του συναλλασσόμενου του αξιογράφου.
 Έμμεσα στοιχεία εκδότη [F3]: Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του εκδότη του αξιογράφου.
 Έμμεσα στοιχεία κατόχου [F4]: Εμφανίζονται τα λεπτομερή στοιχεία του κατόχου του αξιογράφου.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση: Κατά την καταχώρηση νέου αξιογράφου η εφαρμογή φέρνει συμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν την σειρά, το είδος, τον αριθμό σειράς και τον κωδικό του αξιογράφου.

.

Μεταβολή αξιογράφου

Όταν ένα αξιόγραφο έχει κινήσεις επιτρέπεται η μεταβολή μόνο των παρακάτω στοιχείων:

 Κωδικός αξιογράφου (όταν δεν παράγεται από την «Σειρά»)
 Αριθμός αξιογράφου
 Ημερομηνία λήξης
 Τράπεζα
 Υποκατάστημα τράπεζας
 Αριθμός λογαριασμού
 Τόπος έκδοσης
 Παρατήρηση
 Αξιόγραφο ιδίου (Ν/Ο)
 Στοιχεία εκδότη (όταν δεν είναι αξιόγραφο ιδίου)
 Έλεγχος κινήσεων
 Τριτεγγυητής
 Άλλα στοιχεία
 Σχόλια

.

Διαγραφή αξιογράφου

Επιτρέπεται η διαγραφή μόνο των αξιογράφων χωρίς κινήσεις.

.

.