Κινήσεις ανά υποκατάστημα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των κινήσεων των προμηθευτών ανά υποκατάστημα. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι:

 ο κωδικός και η επωνυμία του προμηθευτή
 ο κωδικός και η περιγραφή του υποκαταστήματος και
 οι κινήσεις ανά υποκατάστημα.

.