Απαιτήσεις ειδών σετ

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των απαιτήσεων ειδών σετ βάσει των παραγγελιών. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» επηρεάζουν την προβολή των δεδομένων της εκτύπωσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\111.png

.

Από προεπιλογή για κάθε είδος και για κάθε συστατικό του προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η ποσότητα παραγγελίων,
 το υπόλοιπο,
 τα αναμενόμενα,
 το όριο ασφαλείας και
 η απαίτηση.

Ο κωδικός των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.