Αντιστοιχίσεις κινήσεων

Η εργασία σας δίνει την δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τις κινήσεις ενός είδους. Οι αντιστοιχίσεις δημιουργούνται κυρίως μέσα από τις εργασίες μετασχηματισμού της εφαρμογής.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

 Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του είδους.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του είδους, εισάγετε την περιγραφή του.
 Από παραστατικό: Εισάγετε το παραστατικό το οποίο θα αντιστοιχηθεί. Όταν η αντιστοίχιση προέρχεται από μετασχηματισμό παραστατικού, το πεδίο αναφέρεται στο παραστατικό το οποίο μετασχηματίστηκε.
 Από ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού που εισάγατε στο προηγούμενο πεδίο.
 Ποσότητα: Τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα με την ποσότητα του είδους που υπάρχει στο παραστατικό του εισάγετε στο πεδίο «Από παραστατικό» κατά την καταχώρηση της κίνησης. Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στην κύρια μονάδα μέτρησης του είδους και το δεύτερο στην δεύτερη μονάδα μέτρησης, αν υπάρχει.
 Σε παραστατικό: Εισάγετε το παραστατικό στο οποίο θα αντιστοιχηθεί εκείνο που εισάγατε στο πεδίο «Από παραστατικό».
 Σε ημερομηνία: Το πεδίο συμπληρώνεται με την ημερομηνία του παραστατικού του συμπληρώσατε στο προηγούμενο πεδίο. Όταν η αντιστοίχιση προέρχεται από μετασχηματισμό παραστατικού το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία που δημιουργήθηκε το νέο παραστατικό.
 Ποσότητα: Το πεδίο αναφέρεται στην ποσότητα της κύριας μονάδας μέτρησης του είδους, που υπάρχει στο παραστατικό που εισάγατε στο πεδίο «Σε παραστατικό»
 Κάλυψη: Εισάγετε την ποσότητα ή μέρος αυτής, του είδους που αναφέρεται στο παραστατικό που εισάγατε στο πεδίο «Σε παραστατικό».
 Ποσότητα 2: Το πεδίο αναφέρεται στην ποσότητα της δεύτερης μονάδας μέτρησης του είδους, που υπάρχει στο παραστατικό που εισάγατε στο πεδίο «Σε παραστατικό». Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν στα στοιχεία του είδους έχετε δηλώσει αυστηρή σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησης του.
 Κάλυψη 2: Εισάγετε την ποσότητα της δεύτερης μονάδας μέτρησης ή μέρος αυτής, του είδους που αναφέρεται στο παραστατικό που εισάγατε στο πεδίο «Σε παραστατικό». Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν στα στοιχεία του είδους έχετε δηλώσει αυστηρή σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησης του.
 Τύπος αντιστοίχισης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η τιμή του πεδίου μπορεί να είναι:
 Ακύρωση: Όταν ένα τιμολόγιο μετασχηματίζεται σε ακυρωτικό τιμολόγιο.
 Επιστροφή: Όταν ένα τιμολόγιο μετασχηματίζεται σε πιστωτικό επιστροφής.
 Έκπτωση: Όταν ένα τιμολόγιο μετασχηματίζεται σε πιστωτικό έκπτωσης.
 Επιβάρυνση: Όταν ένα τιμολόγιο μετασχηματίζεται σε συμπληρωματικό τιμολόγιο.
 Τιμολόγηση: Όταν ένα δελτίο αποστολής μετασχηματίζεται σε τιμολόγιο.
 Εκτέλεση: Όταν μια παραγγελία μετασχηματίζεται σε δελτίο αποστολής ή σε τιμολόγιο δελτίο αποστολής.
 Χρήστη: Όταν η αντιστοίχηση γίνεται από τον χρήστη και όχι μέσω της εργασίας μετασχηματισμού.

.

Επιλέγοντας [F10] στον πίνακα με τις κινήσεις αντιστοιχίσεων εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Εναλλαγή κινήσεων. Η ενεργοποίηση της εργασίας επηρεάζει τον τρόπο προβολής των κινήσεων αντιστοίχισης. Στην αντιστοίχιση κινήσεων γίνεται η σύνδεση παραστατικών που το ένα είναι λογικό επακόλουθο του άλλου π.χ. ένα δελτίο αποστολής αντιστοιχείται με ένα τιμολόγιο. Κατά την προβολή της αντιστοίχισης βλέπετε την λογική της αντιστοίχισης που έχετε ακολουθήσει. Με την ενεργοποίηση της επιλογής έχετε την δυνατότητα αν προβάλετε την αντιστοίχιση και αντίστροφα. Μπορείτε δείτε π.χ. ένα τιμολόγιο με ποια δελτία αποστολής έχει αντιστοιχηθεί.
 Μαζική διαγραφή
 Εκτύπωση λίστας
 Εξαγωγή σε αρχείο

.