Στοιχεία οντοτήτων

Η εργασία προβάλει τα στοιχεία των οντοτήτων των παγίων. Αναλυτική αναφορά της εργασίας έγινε στα «Στοιχεία παγίων». Η δημιουργία οντοτήτων γίνεται κατά την καταχώρηση παραστατικού αγοράς ενός παγίου. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής και συμπλήρωσης κάποιων πεδίων μέσω της συγκεκριμένης εργασίας. Με [F2] προβάλλονται οι κινήσεις της οντότητας.

.