Λογιστικές κατηγορίες

Η συγκεκριμένη εργασία διαχειρίζεστε τον πίνακα με τις λογιστικές κατηγορίες που ανήκουν οι υπηρεσίες. Ο διαχωρισμός των υπηρεσιών σε κατηγορίες (παροχή, λήψη, κ.λπ.), χρησιμοποιείται στην αυτόματη ενημέρωση των λογαριασμών Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» .

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της λογιστικής κατηγορίας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία της λογιστικής κατηγορίας.
 Χαρακτηρισμός εσόδων: Εισάγετε την κατηγορία εσόδων στα myDATA, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές. Η τιμή του πεδίου αποδίδει τον χαρακτηρισμό σε μια εγγραφή myDATA.
 Χαρακτηρισμός εξόδων: Εισάγετε την κατηγορία εξόδων στα myDATA, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές. . Η τιμή του πεδίου αποδίδει τον χαρακτηρισμό σε μια εγγραφή myDATA.
 Λογ. λήψης / δαπάνης: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής των υπηρεσιών λήψης ή δαπάνης, ο οποίος θα εμφανιστεί με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία της υπηρεσίας, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. ΦΠΑ λήψης / δαπάνης: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής του ΦΠΑ των υπηρεσιών λήψης ή δαπάνης, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία της υπηρεσίας, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. παροχής / εσόδου: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής των υπηρεσιών παροχής ή εσόδου, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία της υπηρεσίας, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. ΦΠΑ παροχής / εσόδου: Εισάγετε τον κωδικό λογιστικής του ΦΠΑ των υπηρεσιών παροχής ή εσόδου, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του υπηρεσίας, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. λήψης / δαπάνης ΑΛ: Εισάγετε τον κωδικό αναλυτικής λογιστικής των υπηρεσιών λήψης ή δαπάνης, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».
 Λογ. παροχής / εσόδου ΑΛ: Εισάγετε τον κωδικό αναλυτικής λογιστικής των υπηρεσιών παροχής ή εσόδου, ο οποίος θα εμφανιστεί, με τη συμπλήρωση της λογιστικής κατηγορίας στα σταθερά στοιχεία του είδους, στο σχετικό πεδίο της ενότητας «Λογαριασμοί».

.