Κατάσταση ελέγχου

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των παραστατικών ταμείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από προεπιλογή για κάθε παραστατικό προβάλλονται τα παρακάτω στοιχεία:

 η ημερομηνία και ο κωδικός του
 ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή ανάλογα με την σειρά του παραστατικού
 η αξία κινήσεων του πελάτη ή του προμηθευτή ανάλογα με την σειρά του παραστατικού
 η αξία κινήσεων των αξιογράφων
 τα άλλα έξοδα
 η συνολική αξία
 τα ταμειακά στοιχεία και για κάθε ταμειακό στοιχείο: ο κωδικός και η περιγραφή του, η καθαρή αξία, ο αριθμός δόσεων και τα στοιχεία των αξιογράφων (κωδικός, ημερομηνία λήξης, αξία και τράπεζα).

.

Προηγούμενο

Ευρετήριο

Επόμενο

Ημερολόγιο