Ισοζύγιο βάσεων

Η εργασία αφορά την προβολή και εκτύπωση των διαφορών της φορολογικής βάσης των λογαριασμών λογιστικής. Για την περίοδο και για καθένα από τους λογαριασμούς που θα επιλέξετε προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η χρέωση και η πίστωση της λογιστικής και φορολογικής βάσης και
 η διαφορά μεταξύ των βάσεων.

Ο κωδικός των λογαριασμών λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.

.

Επόμενο

Έντυπα