Φάκελοι κοστολόγησης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την διαχείριση των φακέλων κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται στην κοστολόγηση των αγορών. Κάθε φάκελος συγκεντρώνει τα παραστατικά αγορών και τα στοιχεία κόστους (έξοδα εκτελωνισμού, τραπεζικά έξοδα, μεταφορικά κλπ) που τα επιβαρύνουν προκειμένου να γίνει στη συνέχεια ο επιμερισμός εξόδων στα είδη.

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του φακέλου. Το σύστημα προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Σειρά: Εισάγετε τον κωδικό του φακέλου κοστολόγησης. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση του φακέλου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές φακέλων κοστολόγησης), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές φακέλων κοστολόγησης), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Λογαριασμός: Καθορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που ενημερώνεται από το συγκεκριμένο φάκελο κοστολόγησης. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική.
 Λογ. πρόβλεψης: Καθορίζετε το λογαριασμό προβλέψεων της λογιστικής που ενημερώνεται από το συγκεκριμένο φάκελο κοστολόγησης. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη λογιστική.
 Κλείσιμο: Τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή κατά το κλείσιμο του φακέλου μεταβάλλοντας την τιμή του πρώτου σε «ΝΑΙ» και συμπληρώνοντας το δεύτερο με την ημερομηνία κλεισίματος.
 Πρόβλεψη: Τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την πρόβλεψη του φακέλου μεταβάλλοντας την τιμή του πρώτου σε «ΝΑΙ» και συμπληρώνοντας το δεύτερο με την ημερομηνία πρόβλεψης.
 Ενημ. λογ/κής: Το πεδίο ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικής.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον υποκατάστημα που έχει δηλωθεί στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης σειράς φακέλου κοστολόγησης. Σε άλλη περίπτωση με το υποκατάστημα που επιλέχθηκε κατά την είσοδο στην εφαρμογή.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Αγορές – Αιτιολογία αγορών).

.

Σελίδα «2»

Παραστατικά: Εμφανίζονται τα παραστατικά αγορών που συμμετέχουν στο φάκελο κοστολόγησης.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε πληροφορίες που συνδέονται με τον φάκελο κοστολόγησης.

.

Γραμμές παραστατικού

 Αγορές: Εισάγετε τα παραστατικά αγορών που θα συνδεθούν με το φάκελο κοστολόγησης. Μετά το κλείσιμο του φακέλου δεν επιτρέπεται η αλλαγή των συνδεδεμένων παραστατικών αγορών, ούτε οι επί μέρους αλλαγές σε κάποιο από αυτά.
 Δαπάνες: Εισάγετε τα παραστατικά δαπανών που θα συνδεθούν με το φάκελο κοστολόγησης. Μετά το κλείσιμο του φακέλου δεν επιτρέπεται η αλλαγή των συνδεδεμένων παραστατικών δαπανών, ούτε οι επί μέρους αλλαγές σε κάποιο από αυτά. Κατά την καταχώριση των παραστατικών δαπανών στην έμμεση εργασία «Σχετικοί φάκελοι κοστολόγηση (δαπάνες)», προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης κατανομής της αξίας της δαπάνης, σε πολλούς φακέλους με βάση το κριτήριο που θα ορίσετε (αξία, ποσότητα 1, ποσότητα 2, βάρος, όγκος, δασμολογική κλάση). Κατά την επιλογή δαπανών, εξαιρούνται πλέον οι δαπάνες που έχουν χρησιμοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου σε άλλους φακέλους.
 Λοιπά: Εισάγετε τα παραστατικά ταμείου που θα συνδεθούν με το φάκελο κοστολόγησης.
 Κινήσεις ειδών: Κατά το κλείσιμο του φακέλου επιμερίζεται στα είδη το κόστος του και προβάλλονται οι κινήσεις των ειδών.

Ενότητα «Προβλέψεις»

Προβλέψεις: Εισάγετε τα κοστολογικά στοιχεία και την αξία αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την εργασία πρόβλεψης.

Κινήσεις ειδών: Προβάλλεται η λίστα με τις κινήσεις ειδών που έχει δημιουργηθεί κατά την πρόβλεψη του φακέλου κοστολόγησης.

.

Ενότητα «Έγγραφα»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των φακέλων κοστολόγησης.

 Εικόνα κόστους ειδών [F2]
 Κλείσιμο φακέλου
 Ακύρωση κλεισίματος
 Αλλαγή τιμών πώλησης
 Στοιχεία παραστατικών Εσόδων – Εξόδων [F8]
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής [F8].
 Στοιχεία εγγραφής myDATA

.

.