Σενάρια import

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία σεναρίων εισαγωγής δεδομένων στην εφαρμογή.

.

Σελίδα «Γενικά»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του σεναρίου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του σεναρίου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Πίνακας εισαγωγής: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα την ενότητα στην οποία θα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων. π.χ. αποθέματα, πελάτες, κινήσεις ειδών κτλ. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος σεναρίου: Επιλέξτε την μορφή (ASCII, Excel, XML, Database) που θα έχει το αρχείο εισαγωγής δεδομένων.
 Αρχείο με διαχωριστικό: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «ASCII», μπορείτε να δηλώσετε αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι κάποιος χαρακτήρας για τον διαχωρισμό των πεδίων.
 Διαχωριστικός χαρακτήρας: Αν η τιμή του προηγούμενου πεδίου είναι «ΝΑΙ» επιλέξτε τον τύπο του διαχωριστικού χαρακτήρα που θα χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των πεδίων σε ένα αρχείο ASCII.
 Σετ χαρακτήρων: Δηλώστε ποιο σετ χαρακτήρων θα χρησιμοποιηθεί στα αρχεία ASCII.
 Φύλλο Excel: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «Excel», ορίστε από ποιο φύλλο του Excel αρχείου εισαγωγής θα αρχίσει η εφαρμογή να διαβάζει τα δεδομένα.
 Γραμμή εκκίνησης: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «ASCII» ή «Excel», ορίστε από ποια γραμμή του αρχείου εισαγωγής θα αρχίσει η εφαρμογή να διαβάζει τα δεδομένα.
 Εξαίρεση κενών γραμμών: Καθορίστε αν εξαιρεθούν ή όχι οι κενές γραμμές από το αρχείο εισαγωγής δεδομένων.
 Διαχωριστικό δεκαδικών: Για τα αριθμητικά πεδία, επιλέξτε τον διαχωριστικό χαρακτήρα των δεκαδικών.
 Μορφή ημερομηνίας: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «ASCII», καθορίστε ποια μορφή θα έχουν τα πεδία ημερομηνίας. Για τις υπόλοιπες μορφές αρχείων το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Τρόπος αλλαγής παραστατικού: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «ASCII» ή «Excel» και τα δεδομένα εισαγωγής αφορούν παραστατικά, καθορίστε με ποιον τρόπο θα γίνεται η διάκριση μεταξύ αυτών.
 Α/Α πεδίου αλλαγής παρ/κού: Αν στο προηγούμενο πεδίο έχετε επιλέξει «Αλλαγή τιμής πεδίου» δηλώστε τον αύξοντα αριθμό του πεδίου, όπως έχει δηλωθεί στη σελίδα «Γραμμές» της εργασίας που βρίσκεστε.
 Default όνομα αρχείου: Επιλέξτε το αρχείο εισαγωγής δεδομένων.
 Default επιλογή: Επιλέξτε αν θα γίνει εισαγωγή μόνο των νέων εγγραφών ή εισαγωγή των νέων εγγραφών και παράλληλα ανανέωση των υπαρχόντων ή μόνο ανανέωση των υπαρχόντων.

.

Σελίδα «Γραμμές»

 Α/Α: Συμπληρώστε τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής.
 Αρχείο: Εισάγετε την ενότητα στην οποία θα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων.
 Πεδίο: Εισάγετε το πεδίο της ενότητας που επιλέξατε, το οποίο θα ενημερωθεί με τα δεδομένα της εισαγωγής.
 Θέση: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «ASCII», εισάγετε την θέση του πεδίου, που περιέχει τα δεδομένα, τα οποία θα ενημερώσουν το πεδίο της ενότητας που επιλέξατε.
 Μήκος: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «ASCII», εισάγετε το μήκος του πεδίου, που περιέχει τα δεδομένα, τα οποία θα ενημερώσουν το πεδίο της ενότητας που επιλέξατε.
 Στήλη: Αν στο πεδίο «Τύπος σεναρίου» έχετε επιλέξει «Excel», εισάγετε την στήλη που περιέχει τα δεδομένα, τα οποία θα ενημερώσουν το πεδίο της ενότητας που επιλέξατε.
 Σταθερή τιμή: Επιλέξτε το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 2.jpg αν θέλετε να ορίσετε το πεδίο να έχει κάποια σταθερή τιμή ή να υπολογίζεται μέσω κάποιας συνάρτησης .
 Έλεγχος: Αν κατά τον έλεγχο της εισαγωγής δεδομένων βρεθεί σφάλμα, επιλέξτε αν θα γίνει απόρριψη της τιμής του σχετικού πεδίου ή όλης της εγγραφής ή θα παραβλεφθεί και θα γίνει εισαγωγή της νέας τιμής.

Στις έμμεσες εργασίες (F10) υπάρχουν οι επιλογές για την εισαγωγή / εξαγωγή σχεδιασμού από/σε αρχείο.

.

.

Προηγούμενο

Εισαγωγή αρχείου