Επίπεδα κοστολόγησης

Η εκτέλεση της εργασία ενημερώνει το πεδίο «Επίπεδο κοστολόγησης» στα στοιχεία των ειδών με βάση τα παραστατικά παραγωγής και τον κανόνα «κάθε παραγόμενο είδος πρέπει
να έχει μεγαλύτερο επίπεδο κοστολόγησης από αυτό των ειδών που αναλώνονται για την παραγωγή του»